Vi vill se längre lastbilar i Stockholm


I ett remissyttrande över Stockholms stads förslag till handlingsplan för godstrafik föreslår Transportföretagen att stadens regler för lastbilars längd och vikter görs om och blir mer flexibla.

Sedan länge har Stockholms kommun en längdbegränsning på 12 meter för lastbilar och bärighetsklass 2 på stora delar av vägarna. Dispens från längdbestämmelsen ges endast till så kallat odelbart gods.

Transportföretagen skriver i sitt yttrande att de har förståelse för att Stockholm vill begränsa transporter med de största lastbilsekipagen men pekar på att det istället för att gynna miljön  ibland får motsatt effekt. De lyfter fram ett konkret exempel; ett uppförande av ett flervåningshus söder om Stockholm. Stora delar av det aktuella huset byggs i fabrik och transporteras i moduler till platsen där det ska uppföras.

Det ger en effektiv produktion och minimala störningar för de omkringboende. Men på grund av längdbestämmelserna kräver bygget omkring 290 lastbilstransporter. Hade byggföretaget fått dispens och kunnat transportera med större lastbilar hade antalet lastbilstransporter minskat till cirka en tredjedel!

  • Det är ett tydligt exempel på när längdbestämmelserna slår fel, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen. Vi skulle aldrig resonera likadant med kollektivtrafiken, att nu kör vi bara med små bussar. Då förstår alla att det skulle bli väldigt många bussar i innerstan. Det är likadant med godset. Vi efterlyser därför ett mer flexibelt regelverk i Stockholm som skulle möjliggöra effektivare transporter och lägre klimatpåverkan. Transportföretagen är gärna med och diskuterar utformningen av regelverket.