”Demonstranterna har rätt”


I dessa bensinskatteupprorens dagar kan det vara värt att påpeka att demonstranterna har rätt. Myndigheten Trafikanalys har publicerat två viktiga rapporter som visar att bilister – särskilt utanför städerna – är kraftigt överbeskattade.

Samhällsekonomiska kostnader

Rapport 2019:4 från Trafikanalys handlar om samhällsekonomiska kostnader, dvs kostnader för buller, koldioxid, hälsofarliga utsläpp, olyckor, vägslitage har värderats och jämförs med skatterna. För en bensindriven personbil på landsbygden anges att den s k internaliseringsgraden är 183%. Det betyder alltså att skatten är 83% för hög. Se tabellen på sid 23.

https://www.trafa.se/etiketter/transportovergripande/transportsektorns-samhallsekonomiska-kostnader—rapport-2019-8236/

Statens budgeteffekter

Rapport 2018:15 från Trafikanalys handlar om statens kostnader och intäkter från trafiken. Vägtrafiken kostar 50 mdr kr per år. Vägtrafiken betalar in hela 90 mdr kr per år i olika skatter. Detta kan jämföras med t ex järnväg som kostar 36 mdr kr och betalar in 2. Se sid 7 där resultaten sammanfattas.

https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2018/rapport-2018_15-skatter-avgifter-och-stod-inom-transportomradet.pdf

Ulf Perbo, Näringspolitisk chef, Transportföretagen