Längre lastbilar gör vägarna säkrare och transporterna mer hållbara


Om Sverige, likt Finland, ändrar regelverket och tillåter lastbilar som är 34,5 meter långa, att jämföra med dagens maxgräns på 25,25 meter, kommer det leda till färre olyckor, minskade utsläpp och stora besparingar tror flera experter. Längre lastbilar var också temat på det seminarium som hölls vid Riksdagen förra veckan och som ordnades av Kristdemokraterna i samarbete med Transportföretagen.

I takt med växande godsmängder diskuteras förändringar i dagens regelverk för att bland annat tillåta såväl tyngre som längre lastbilar. Om det sistnämnda handlade det seminarium som förra veckan ägde rum i Riksdagen. Anders Josephsson, Näringspolitisk expert hos Transportföretagen, berättade att längre lastbilar är viktigt för att fortsätta utveckla vägsektorn mot ökad hållbarhet:

– Hållbara vägtransporter kräver satsningar på biodrivmedel, elektrifiering och effektivisering. Det finns i dag stora utmaningar kopplat till produktionen av biobränslen och elektrifieringens genomslag ligger lite längre fram i tiden, det innebär att effektiviseringar blir viktigt i närtid. Vi menar att ett regelverk som tillåter längre lastbilar skulle vara bra för samhällsekonomin, miljön och trafiksäkerheten.

Sveriges klimatmål för 2030 innebär bland annat att transportsektorn ska stå för en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med 2010. Samtidigt har lastbilarnas betydelse i transportsystemet ökat. I dag transporteras mer högvärdigt gods, kravet på tidshållning är striktare och trenden med ”lager på vägarna” innebär att mängden lastbilar förväntas fortsätta öka.

Lastbilen är också fortfarande unik i sin flexibilitet, genom att den kan leverera gods från dörr till dörr. Om Sveriges regelverk ändras innebär det att vi går samma väg som Finland, som redan i dag tillåter lastbilar med en maxgräns på 34,5 meter på utvalda vägar.

Låga investeringar – stor lönsamhet

Trafikverket har fått i uppdrag att analysera om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet. När det gäller positiva effekter på klimat och miljö räknar Trafikverket med 4–6 procent lägre utsläpp av koldioxid baserat på att det krävs färre fordon och att effektiviteten ökar, vilket är en fördel även för infrastrukturen och trafiksäkerheten.

Rapporten slår fast att cirka 450 mil sammanhållen väg i Sverige är lämpad för att öppnas upp för längre lastbilar till år 2025 och att bara mindre åtgärder krävs när det gäller infrastrukturen. Trafikverket har exempelvis tittat närmare på hur längre lastbilar skulle påverka omkörning, gång- och cykeltrafik, hur korsningar, rondeller och snäva högersvängar behöver anpassas, tätortsgenomfarter, längd på påfarter, avfarter och växlingssträckor – för att nämna något. Den beräknade kostnaden för ombyggnader ligger på runt 150 miljoner kronor.

Cirka 47 procent av Sveriges godstransporter färdas längst med detta koncentrerade vägnät. Att tillåta längre lastbilar skulle därför enligt rapporten innebära 10–14 miljarder kronor i ökad samhällsnytta genom bland annat ett minskat antal olyckor och ett minskat vägslitage.

– Samhällsekonomiskt är det ett mycket lönsamt förslag, sade Kenneth Natanaelsson, strategisk planerare vid Trafikverket.

”En viktig pusselbit”

Med vid seminariet fanns också Maria Nilsson Öhman, Hållbarhetschef DHL Freight.

– Vi ser inte längre fordon som bara effektivitet och stärkt konkurrenskraft för svenskt näringsliv utan som en pusselbit för att möta de klimatutmaningar som vi står inför, berättade hon.

DHL har högt ställda klimatmål fram till 2050, samtidigt finns det utmaningar som bolaget behöver möta. Det finns bland annat en brist på hållbara förnybara drivmedel och en osäkerhet om utbyggnaden av elvägar för tunga transporter. Längre lastbilar skulle därför få en viktig roll när DHL ska nå sina miljömål. Den största delen av utsläppen vid lastbilstrafik, ungefär 80 procent, sker mellan terminalerna och det är här på vägnätet mellan städerna som effektiviseringar är möjliga:

– Det är inte i staden vi kommer att vinna kriget om klimatet, det är mellan städerna, sade Maria Nilsson Öhman. Ska vi nå klimatmålet till 2030 har vi inte råd att vänta. Med längre fordon kan vi minska våra utsläpp här och nu.

Längre lastbilar = färre lastbilar

Vid seminariet deltog också Lena Larsson, Project Manager hos Volvo. De har sedan 2007 genomfört fälttester med HCT eller högkapacitetstransporter, alltså längre och tyngre lastbilar, i Sverige vid olika vikt- och längdkombinationer. Testerna visar bland annat att längre fordon bidrar till sänkt bränsleåtgång per kubikmeter gods och därmed sänkta utsläpp, att det ger ett mindre totalt slitage på infrastrukturen och att färre förare krävs för att flytta samma mängd gods – vilket är bra i en transportbransch där det saknas mycket förare.

Testerna visar bland annat att vid transport av 600 kubikmeter gods krävs 6 semitrailers med en längd på 16,5 meter, eller 4 långtradare med en längd på 25,25 meter. Med ett HCT-fordon med en längd på 32 meter, en så kallad duo-trailer, krävs bara 3 fordon för att flytta samma mängd gods.

Godsmängderna fortsätter att öka

Samtidigt som vägsektorn på olika sätt arbetar med att ytterligare sänka klimatavtrycket väntas godsmängderna enligt OECD öka kraftigt under kommande år. Prognosen ligger på en trefaldig ökning av efterfrågan på godstransporter från 2015 till 2050.

Jerker Sjögren har varit ordförande för en arbetsgrupp inom OECD som startade i februari 2016. Det är ett svenskt initiativ för att samla goda krafter inom HCT. Förutom Sverige samlar initiativet länder som Danmark, Finland, Norge, Kina och Australien. I projektet undersöks ekonomisk och politisk utveckling, regelverk och möjliggörande för HCT.

Även Jerker Sjögren ser längre lastbilar som en möjliggörare när det gäller att nå hållbarhetsmålen. Vägtransportsektorns totala energiförbrukning, trots en ökande mängd transporter, har varit i det närmaste oförändrad de senaste åren på grund av lägre energiåtgång per tonkilometer. Att möjliggöra HCT skulle innebära ytterligare en positiv utveckling:

– Det verkliga utfallet i länder som har infört HCT har visat på en fantastisk succé gällande såväl säkerhet som minskade utsläpp, samt för infrastruktur och samhället i stort, sade Jerker Sjögren.