Ny trafikplan kräver att Östra Länken byggs!


Stockholms stad har presenterat en trafik- och gatumiljöplan för City som nu ska remitteras. Planen visar att Östra Länken omedelbart måste börja byggas.


En stor del av trafiken i Stockholm stad visar sig vara genomfartstrafik som inte har centrala Stockholm som målpunkt. De försämringar i framkomligheten för bilister och nyttotrafik som föreslås är oacceptabla och skulle kunna hanteras genom att genomfartstrafiken får möjligheter att ta sig runt Stockholm istället för genom Stockholm.

– Många förslag som finns i planen för att frigöra gatuutrymme för cyklister och fotgängare, underlätta för kollektivtrafik, skapa attraktivare stadsmiljöer mm kräver att Östra Länken först är färdigbyggd, säger Ulf Perbo, Näringspolitisk Chef på Transportföretagen.

– Annars kommer trafiksituationen att försämras med kökaos och kraftiga förseningar som strider mot riksdagens transportpolitiska mål. Stockholms stad har idag en snabbare tillväxt i antal bilar per invånare än övriga Sverige, plus en kraftig befolkningstillväxt. Det är därför en orimlig situation att en stad som Stockholm inte har en ringled, som nästan alla moderna storstäder har, utan tvingar in trafiken i city, avslutar Ulf Perbo.

Länk till planen:

https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/mer-levande-city-med-minskad-biltrafik-ny-plan-pa-remiss-3282